Ridabu Barneskole
 
 
 
                                      Vangsvegen 360, 2322 Ridabu