Lovisenberg Skole 

                                      Frognervn 105, 2322 Ridabu